شیشه سکوریت

مصارف استفاده از شیشه سکوریت

  •  شیشه سکوریت مغازه شیشه اسپایدر
  • شیشه سکوریت پارتیشن شیشه ای
  • شیشه سکوریت اجاق گازشیشه ای و شیشه فر
  • شیشه سکوریت به عنوان محافظ پنجره
  • شیشه سکوریت برای شیشه بالکن
  • شیشه سکوریت درب شیشه ای طبقات

ویژگی های شیشه سکوریت

  • خواص حرارتی تحمل گرمایی و سرما
  • ضربه پذیری
  • ویژگی های تجاری

نحوه تولید شیشه سکوریت