دکوراسیون پذیرایی به معنی رعایت اصول تایید شده در انتخاب و چیدمان اشیاء پذیرایی است